Đại hội Đại biểu Cựu sinh viên Khoa Luật lần thứ I, nhiệm kỳ 2016-2021
 

 
Copyright © Law.vnu.edu.vn
Address: E1, 144 Xuan Thuy Str - Cau Giay Dist - Hanoi
Tel: (+84) 24 3754 7787 - Fax: (+84) 24 3754 7081 - Email: lawsch@vnu.edu.vn